Skip til primært indhold

Vores faglige metoder og tilgange

Vi arbejder med rehabilitering for at give borgerne livskvalitet og selvværd, at støtte borgernes udvikling og vedligeholdelse samt at give borgerne selvstændighed, selvhjulpenhed og valg i livet. Det gør vi ved at lade borgerne opleve, at de mestrer konkrete opgaver, ved at give borgerne medinddragelse og medbestemmelse samt ved at have fokus på borgernes ønsker og drømme.

Pædagogiske metoder og strategier

Ved Autismecenter Syddanmark tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og udfordringer. Vi arbejder rehabiliterende og anvender de metoder og strategier, der giver mening i forhold til den enkelte. Blandt de vigtigste metoder og strategier er TEACCH, KRAP og Low Arousel. Metoderne bidrager med redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig og overskuelig samt til at mindske konfliktniveauet. Vi arbejder med relationer og nærvær i de enkelte situationer

Rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgeren, pårørende og fagfolk. Rehabilitering har både et udviklende, bevarende (habiliterende) og genoptrænende perspektiv. Formålet med rehabilitering er, at borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Rehabilitering baseres på borgerens livssituation og er en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 
Læs mere om rehabilitering i ”Hvidbog om Rehabilitering” fra Marselisborg Centret

TEACCH

TEACCH er en struktureret pædagogisk referenceramme, der indebærer, at vi arbejder målrettet, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, som er forudsigeligt og overskueligt. Vi arbejder også med tydelighed, visualisering og gentagelser. TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. 
Læs mere TEACCH i ”Autisme. Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis” af Theo Peeters.

KRAP

KRAP har et anerkendende og ressourcefokuseret syn og udspringer af erfaringer fra praksis. KRAP tager udgangspunkt i det positive, i hvad der virker, og giver konkrete værktøjer og metoder. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik.
Læs mere om KRAP i ”KRAP – fortællinger fra praksis” af Lene Metner og Peter Storgård (red.).

Low Arousal

Low arousal er en strategi, der mindsker konflikt. Med low arousal arbejder vi med afledning, afskærmning, minimering af stimuli, at give valgmuligheder og at minimere krav til borgeren. Low arousel er medvirkende til, at der stort set ikke er nogen magtanvendelser på voksenområdet ved AutismeCenter Region Syddanmark. 
Læs mere om low arousal i ”Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed” af Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje og Henning Beier.

Neuropædagogik

Neuropædagogik handler om hjernens opbygning og funktion samt om hvad hjerneskader og udviklingsforstyrrelser betyder for evnen til at handle og reagere. Denne viden anvendes til at kortlægge borgerens vanskeligheder og ressourcer samt til at udvikle pædagogiske strategier og redskaber, så borgeren får de bedste betingelser for trivsel og udvikling. 
Læs mere i Håndbog om Neuropædagogik på Socialstyrelsens hjemmeside. 

Døvblinde pædagogik 

Døvblindepædagogik tager udgangspunkt i det dobbelte sansetab, der medfører at omgivelserne ikke eksisterer for borgeren, eller kun eksisterer indenfor en meget begrænset radius. Borgere med døvblindhed bruger hænder og krop til at kommunikere samt til at modtage og forstå, hvad andre udtrykker. Derfor anvender vi taktil og fysisk kommunikation, der giver borgerne mulighed for kommunikation. På Æblehaven er de fysiske rum er indrettet til blinde og døvblinde ved hjælp af belysning, taktile orienteringsmærker og akustik. 
Læs også Social- og Boligstyrelsens beskrivelse om døvblindhedsamt om Foreningen Danske Døvblinde 

 

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU02V